Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
19.11.2021
BRIKETY
Prodej briket, 1 pytel-15kg....70 Kč Vyrobeno z čistých dřevěných pilin, bez přísad a pojidel. Vhodné do všech typů kamen a kotlů, krbů a zahradních ... číst celé
08.12.2014
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

• VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www. nabytekhejda.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujících (zákazníka, spotřebitele).

Provozovatelem internetového obchodu www. nabytekhejda.cz je firma:

Nábytek Hejda, s.r.o.

Babice 406, 687 03 ,Babice

tel.,fax: +420 572 503 640

e-mail: nabytekhejda @nabytekhejda.cz

Veškeeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb).

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či uzavírá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tenot kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají obchodním zákoníkem.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Každá objednávka odeslána kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektroniké objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

CENA A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, která bude kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží /pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak).

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Platnost ceny: ceny jsou platné v době provedení objednávky. Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozdějí při převzetí zboží nebo předem bankovním převodem na účet prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní ceny).

Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně DPH na účee prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží

a) do 2 dnů od potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem

b)do 3 týdnů od potvrzení objednávky, pokud zboží není skladem

Zboží, jehož cena převýší 7.000 Kč vč. DPH, je přepravováno na místo určení zdarma. Froma přepravy bude určena dodavatelem s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl d o stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího beď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajíím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo není v tomu odpovídajícím množství, míře a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit o d kupní smlouvy do 14 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit v neporušeném stavu a v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, uveďte prosím do odstoupení šíslo faktury, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naši adresu:

Nábytek Hejda, s.r.o.

Babice 404, 687 03  Babice u Uherského Hradiště

Zboží:

I. nesmí jevit známky použití

II. musí být nepoškozené

III. musí být kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu, návodu atd.) s kopií originálního dokladu o koupi

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení,resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozdějí do 30 dnů od okamžiku odstoupení (ale nejpozdějí do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží splňujícím výše uvedené požadavky).

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

I. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

II. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

ZÁRUKA A REKLAMACE

Na žádost spotřebitele je prodávající povinnen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Pro informace o záruce, reklamaci a jednotlivých postupech viz reklamační řád.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony v České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy seuhlasí se zpracováním a shroma6ďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jjsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2013


 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz